Primary 3 Igbo Scheme of Work

Download the Unified Basic 3 Scheme of Work for Igbo to serve as a guide for educators and primary school teachers

Home » Primary 3 Scheme of Work » Primary 3 Igbo Scheme of Work

About Igbo Scheme of Work for Primary 3

Igbo Language for primary school is designed to teach the pupils their indigenous language in a formal setting(Classroom setting). In this class, the topics taught will be things related to the Igbo language and the culture.

They will be taught to recite and read numbers, write numbers, act out plays, explain the meaning of consonants and vowels, and describe characters and their roles in the text given.

They will also be taught good behaviours, obedience, discipline and Igbo foods.
All these should be taught to them using the Igbo language, by using this method the pupils will be able to adapt to the language.

Download Primary 3 Igbo Scheme of Work

Know what’s expected of you as an educator

Download the Lagos State Unified Scheme of Work for Primary 3 Igbo

Primary 3 First Term Scheme of Work for Igbo

LAGOS STATE GOVERNMENT MINISTRY OF EDUCATION UNIFIED SCHEMES
OF WORK FOR PRIMARY SCHOOLS
Igbo Scheme of Work for Primary/Basic 3
 CLASSPrimary/Basic 3
 SUBJECTIgbo
 TERMFirst Term
WEEKTOPICSLearning Objectives
1Onuogugu bido na 1-100Umuaka ga-enwe ike:
i. Ikpoputa onuogugu
ii. lchoputa ihe nke o bula putara
iii. Igutali onuogugu
iv. ldetali onuogugu
2Mmeputa ejije nkenkcUmuaka ga-enwe ila:
i. Imeputali ejije di nkenke
ii. Ikowa agwa ndidi mkpa e ji emeputa ejije ahu
iii. Ikwu ihe ha mutara nakwa onodu onye o bula naya bu ejije
3Mkpoolu na UbaraUmuaka ga-enwe ike:
i. Ikowa ihe mkpoolu na ubara putara
ii. Nye omumaatu ha
iii. Zaa ajuju a juru ha n’isiokwu ahu
4Ihuokwu na azuokwu,:Umuaka ga-enwe ike:
i.Ikowa ihe bu ihuolffsru
ii. lkowa ihe bu azuokwu
iii. Ineputali ihuokwu ufodu na azuohvu ha
iv. Iza ajuju aguru ha gbasara ya
5Uru Ikpa agwa oma banUmuaka ga-enwe ike:
i. Ikwuputa agwra aoma umuaka na-akpa
ii. ihvuputa omume ntaramahuhu diiri omume Ojoo
iii. Uri di nme omume oma
6Mkparitauka banyere nrubeisiUmuaka ga-enwe ike:
i. Ikpoputa uzo di iche iche esi egosi nrubeisi
ii. Ikapritauka n’onwe ha banyere nrubeisi
iii. Ikowa um di n’irubeisi
7NdebeiwuUmuaka ga-enwe ike:
i. lkowatali ihe ndebeiwu putara
ii. lkwuputa uzo di iche iche e si egosi ndebeiwu
iii. kparita uka nionwe ha bąnyere ndebeiwu
iv. Ikowa uru di n’idebe-iwu
8Uri/Abu (Egwu)Umuaka ga-enwe ike:
i. Igu uti/egwu
ii. Iziputa mmasi na obiuto n’eebe uri/egwu di
iii. lku egwu
9Nri ndi igboUmuaka ga-enwe ike:
i. Ikpoputali aha nri ndi igbo di icheiche
ii.Ikotali oge a na-eri nri di iche iche
iii. Ikwu udi nri ndi igbo na-amasi ha
iv. Ideputali udi nri e nwegasiri n’ala an
10Anumanu di iche icheUmuaka ga-enwe ike:
i. Isetali anumanu ufodu
ii. Itenyetali aha ha
11ULE
12ULE
 

Primary 3 Second Term Scheme of Work for Igbo

   
 CLASSPrimary/Basic 3
 SUBJECTIgbo
 TERMSecond Term
WEEKTOPICSLearning Objectives
1Mmughari ihe emere na taam gara gaUmuaka ga-enwe ike:
i. Cheta ihera na chefuru ngbe ha lere ule
ii. Mara nsupe okwu ufodu ha edetagi
iii. Gbota azîza ajuju ha aghotaghi mgbe elere ule
2Ilu di mfeUmłłaka ga•enwc ike:
i. Ikowa ihe ilu putara na nkenke
ii. Itu ilu mfe
iii. Ikwuputa mputara ilu mfe ufodu

3Eserese nri ndi IgboUmuaka ga-enwc ikc:
i. Idęputa aha nri ndi, igbo ha mam
ii. Setewnłenri ndi Igbo ufodu
4Ime ihe e kwuruUmuaka ga-enwe ike:
i. Ime ihe ekwuru dika: Kwuru
ii. Oto, gbaa eso, mechie uzo dg2
iii. Ime ka onye ozo
500gugu Ahiriokwu mfeUmuaka ga-enwe ike:
i. Igu ahiriokwu mfe were were
ii. Iziputa nghota ahirimfeha guputara
iii. Igosi mmasi n’ogugu ahiriokwu mfe ndi ozo
iv. Imebe ahiriokwu
v. Igu edemede mfe
6Ihe e ji aga njemUrnuaka ga-enwe ike:
i. Ikowa ihe b njem
ii. Ikowa ngwa njem e nwegasiri
iii. Inye omumaatu ha
7Ngutaonu na agutaghi onuUmuaka ga-enwe ike:
i. he bu ngutaonu na ihe bu agutaghionu
ii. Ikpoputali ihe ndi anghi agutaonu
iii. Ilcpoputalikwa ihe ndi a na-aguta onu
8EkeleUmuaka ga-enwe ike: -Ikowa ihe ekele putara
-Ikele ekele di icheiche
•lkwu oge e ji ekele ekele ndi alill
-Igosiputa etu esi ekele ha
9Eserese etu esi ekeleUmuaka ga-enwe ike:
i. See ebe nne nwaanyi na ckele nwoke
ii. Ebe umuaka/nwata na-ekcle okonye
iii. Ebe nwoke na-ekcle nwoke ibe
10OjiUmuaka ga•enwe ike:
i. Ikowanli ihe bu Oji
ii. Ikmtebe ana-ahu fi ato Oji bara
11Mmughari ihe e mere na taamUmuaka ga•enwe ike:
i. Ichetasi ihe ha chefuru amuru
ii. Imata ka e si asupe ihe ufodu ha amaghi asupe
iii. Ichoputa kaha ga-esi ede ihe ufodu ha amachaghie de
12ULE

Primary 3 Third Term Scheme of Work for Igbo

   
 CLASSPrimary/Basic 3
 SUBJECTIgbo
 TERMThird Term
WEEKTOPICSLearning Objectives
1Mmughari ihe elere n’uleUmuaka ga-cnwe ike:
i. Cheta ihe ufodu na echetaghi mgbe elere ule
ii. Ha ga amakwa ufodu ihe ha amataghi mbge elere ule
2AnumanuUmuaka ga-cnwe ike:
i. Kpoputll aha anu ndi bi na
ii. Kpoputa anu lidi bi n’ulo na lidi bi n’ohia
iii. Kwueuru di icheiche anumanu bara
3Ihe eji esi OfcUmuaka ga-cnwe ike:
i. Ikowa ihe bu Ofe
ii. Ikwuputa ihc e ji esi Ofc
iii. Ikpoputa ihe e ji esi Ofe
iv. ikpupo uta uru ofe bara
4Agwugwu di mfe (Gwam Gwam Gwam)Umuaka ga-cnwe ikc:
i. Iguputa ma zaa kwa gwam gwam gwam ndi di mfe
ii. Iziputa nghota gwa m gwa m gwa m site n’aziza,a ha ihe
mmuta di na ha
iii. Imputa obi uto na mmasi ha site n’i na iza ha
5NnabataUmuaka ga-enwe ike:
i. Ikowa onye bu onyeobia
ii. Ikwu uzo di iche iche e si anabata onyeobia
iii. Ikpoputa ihe ndi e ji ele obia
iv. Inabata onye obia n’onwe ya
-Ikwu mkpa o di ikpachapu anya nabataon eobia
6Odide ahiriokwu mfeUmuakaga•enwe ike:
i. Imebe ahirimfe
ii. Imejupuu ahirimfe
iii. Ide edemede nduzi mfe
7Akuko ifoUmuaka ga-enwe ike:
i. Iko akuko ifo
ii. Iziputa mmasi, nghota, obi uto na ezigbo site n’akuko ifo
iii. Imeputa ejije si n’akuko ifo
iv. Ikwu ihe mmuta si n”akuko ifo
8Mmughari ihe e mere na taamUmuaka ga•enwe ike:
i. Ikwu etu e s elokota umuaka
ii. Ikwu di ma elokota umuaka
iii. Ikowa uwo o bara ilekota umuaka
iv. Akowa uzo esi ogbochi mmegbu umuaka
9Ekwurnekwu: Nlekota umuakaUmuaka ga-enwe ike:
i. Ikwu etu e s elelwta umuaka
ii. lkwu ndi na•elekota urnuaka
iii. Ikowa uru o bara ilekota umuaka
iv. Akowa uto ulodu e si emegbu umuaka
v. Akowa uto e si egbochi nunegbu umuaka
10Nsupe (Dictation)Urnuaka ga-enwe ike:
i. Jji abidii nnkwu bido okwu
ii. Isupe mkpuruokwu n’uzo dabara adaba
iii. Idezi okwu ndi ha edela hi
11Revision
12Examination

Recommended Igbo Textbooks for Primary 3

1. B. Mbah et al, Okachamma Igbo, Learn Africa, 2014.

2. Okechukwu M.M. Igbo Zuruoke Na Arumanu, Pacific, 2016.

Download Primary 3 Igbo Scheme of Work

Know what’s expected of you as an educator

Download the Lagos State Unified Scheme of Work for Primary 3 Igbo

Professional Certification

CIBN Syllabus

CITN Syllabus

APCON Syllabus

Company

Career

Media Kit

SyllabusNG

© 2024 Created with Page 5 Digital
Download Syllabus