Request a Demo

Edit Template

WAEC Igbo Syllabus

Excel in your WAEC Igbo exam with ease! Download our comprehensive syllabus today and start your journey to success.

Home » WAEC Syllabus » WAEC Igbo Syllabus

Writing Igbo in WAEC Exams

This syllabus is your number one guide for all who will be writing Igbo in the upcoming WAEC examinations.

To perform well, you should be able to speak, read and write Igbo to a certain level. Familiarize yourself with the Igbo sound system, grammatical structures and other features of the Igbo language like common cultural and traditional practices.

This syllabus will provide you with the necessary information needed to excel in your examinations. This and your past questions booklet is a must-have for all intending candidates.

Marking Guide

The examination shall consist of two papers,

Papers 1 and 2; both of which shall constitute a composite paper and shall be taken at one sitting. The rubrics of the papers shall be written in Igbo. Candidates will be required to answer all the questions in Igbo using the standard orthography metalanguage.

PAPER 1 will consist of sixty multiple-choice objective questions all of which should be answered within 1 hour for 60 marks. The paper will have three sections, Sections A, B and C. The questions in the sections will cover the following aspects of the subject:

Section A: Language

Section B: Literature

Section C: Culture

Igbo Syllabus for WAEC Exams

 WAEC IGBO LANGUAGE SYLLABUS
SNTOPICSOBJECTIVES
 PAPER 1
ALANGUAGEi. Comprehension (2 short passages)
ii. Composition/letter writing
iii. Sound system
iv. Grammar
v. Translation
BLITERATUREi. Basic Principles of Literary Appreciation
ii. Oral Literature (Prose, Poetry, Drama)
iii. Written Literature (Prose, Poetry, Drama)
 PAPER 2
AESSAYPart I: Composition/ Letter Writing
Candidates are advised not to spend more than 45 minutes on this section. There will be five topics from the following essay types and candidates will be expected to write on one of them in about 300 words:

(1) Narrative;
(2) Descriptive;
(3) Argumentative;
(4) Expository;
(5) Dialogue;
(6) Debate;
(7) Letter writing.Part II: Sound system
Two questions will be set for candidates to answer one of them. The questions will test candidate’s basic knowledge of the following areas:

(a) Igbo Phonemes: Vowels, Consonants, the Syllabic nasal,
(i) their production, and
(ii) their classification.

(b) Syllable Structure.

(c) Sound Processes: vowel harmony, vowel assimilation, vowel elision and consonants elision.

(d) Tone and tone notation.

(e) The Igbo alphabet.Part III: Grammar
Two questions will be set for candidates to answer one of them. The questions will test candidate’s knowledge of the following areas:

(a) Spelling rules.
(b) Word formation.
(c) Igbo dialects and Standard Igbo.
(d) Loan words.
(e) Igbo metalanguage (new words).
(f) Word classes: The noun, verb, pronoun, conjunction, preposition, etc.
(g) Grammatical categories: tense, number and person.
(h) Phrases and Clauses: their types and functions.
(i) Sentences: i. their constituents and types. ii. Sentences containing Direct and Indirect Speech.
(j) Lexis and Structure.
(k) Punctuation marks.
BLITERATUREPart I: Oral Literature
Three questions will be set for this part and candidates will be required to answer only one of them. All questions in this section will be based on the prescribed texts. In this part, candidates will be required to have basic knowledge of the following:

(a) Definiton and characteristics of oral Literature
(b) Classification and functions
(c) Literary devices
(d) Folktales (ifo)
(e) Anecdotes (ụkabụilu)
(f) Legends (nkọkịrịkọ/akụkọ dike)
(g) Myths (nkọmịrịkọ/akụkọokike/mmalite)
(h) Poems (abụ)
(i) Songs (uri)
(j) Proverbs (ilu)
(k) Riddles (agwụgwa)
(l) Chants (mbem)
(m) Oral drama (ejije ọnụ)
(n) Tongue twisters (okwuntụhi)Part II: Written Literature
Three questions will be set for this part and candidates will be required to attempt only one. All questions in this section will be based on the prescribed texts.
CCULTUREThe following areas will be covered.

Customs – Omenala
(a)i. Njirimara ndị Igbo-asụsụ, ejiji, omenala, ekpemekpe , agbambọ, dg.
ii. Ekele ndị Igbo n’oge dị icheiche.
(b) Mmemme -ọjị, ịtụ nzụ, ịkwọ aka ụtụtụ, ịgọ ọfọ, dg.
(c) Nnabata ọbịa.
(d) Ọmụmụ nwa – ile ọmụgwọ, ibi ugwu, ikupụta nwa, ịgụ aha, ịzụ ahịa nwa, ịhụ eze, dg.
(e) Nkwenye – ịlọ ụwa, ọgbanje, nrọ, ihi/isi anụ, ịha/ịchụ mmiri, dg.
(f) Emume – ọfala, ịbọ ụzọ, ịwa ji/iri ji, igbu ewuukwu,iru mgbede, ịwa akwa, akwamozu, ịgba mkpe, ịgụ afọ, mbarị, ụdara, dg.
(g) Egwuregwu – egwu ụmụaka, ịgba/ịchụ oro, ịtụ okwe, ịzụ nchọrọkọtọ, ịkpọ okwe, mgba, ịkpọ ọga, okoso, egwu ọnwa, dg.
(h) Nsọala/Arụ – ihensọ, ebensọ, anụnsọ, osisinsọ, ime ibeeṅe.
ii. Institutions – Ewumewu
(a) Ewumewu ọchịchị – ezinaụlọ, ndị eze ọdịnala, nze na ọzọ, ụmụọkpụ/ụmụada, otu ọgbọ, otu nzuzo, otu inyomdi, ụmụnna, ogbe, obodo.
(b) Ewumewu mmekọrịta mmadụ na ibe ya – alụmalụ, ezinaụlọ, ịgọ ọgọ, nwanwa/nwadiala, ịgba ndụ, ịgba orikọ
(c) Echichi – Lọọlọ, Iyọm, Ọmụ, Ezeji, Jioke, Atama.
(d) Abamaba – Mmọnwụ,Ọkọnkọ, Ekpe, Ọmabe, Odo, Dibịa.
(e) Ewumewu akụnaụba – ike ekpe, iri ekpe, ala na ihe dị na ya.
(f) Akaọrụ – ịkpụ ụzụ, ịgba nta, ịkụ azụ, ọrụugbo, ịkwa nka, ịkpụ ite, dg.
(g) Ewumewu ofufe – ịgba afa, ịchụ aja, dg.
(h) Ngwa ofufe – ọfọ, ikenga, okpesi, ogu, ọtọnsi , dg
(i) Ihe ofufe – Ndịichie, Arụsị, Ikenga, Ala, Mmụọ mmiri, Arụsị/ Agbara dịka Ogwugwu, Ahịajiọkụ, Agwụ, Amadịọha, Kamalụ, Agbala, Ibini Ụkpabị, Ojukwu, Igwekaala, Idemmili, dg.

Recommended WAEC Igbo Textbooks

YEAR

PROSE 

POETRY

DRAMA

1981-1983

Oral  –     Omalinze


Written – Urunwa Obinna

Abu Na Egwuregwuodinala


Utara Nta

Obidiya 

1987

Written      Chinagorom

Abu Na Egwuregwuodinala


Akpa Uche

Eke Nne

Ugomma

1988

Written         Obiefuna

AkpaUche

AkuFechaa

1989

Written        Uwaezuoke

AkpaUche

AkuFechaa

1990

Written       Uwadiegwu

Nkemakolam

Obidiya

1998-2000

Oral Oka Mgba 


Written Dinta OkpaAkuEriEri

MbemnaEgwu Igbo


Akubundu

AkpaUche

Onwukube


OkweAgbaala

2002-2005

Oral      omalinze


Written    Juochi/Adaeze

Abx Na Egwuregwuodinala


Utara Nta


EchicheMiri Emi

UdoKaMma


Aju Obi

2006-2010

Oral Oka Mgba


Written Iheojoo GbaaAfa

Abu Akwamozu


Echiche

NwataBulieNnaYaElu

2011-2015

Oral Mbediogu


Written UjaDufuo Dike

Abu Na Egwuregwu


Uche Bu Akpa

Aturu Ga-EpuMpi

Frequently Asked Questions About WAEC Igbo Exam

How many papers are there in the Igbo WAEC exam, and what are their durations?

There are two papers in the WAEC Igbo exam. Paper 1 which is the objective section will last for 1hr and paper 2 which is the theory section will last 2 hours.

What should I do on the day of the exam to perform well?

Stay calm and pay attention to the instructions. Do not panic whenever you see a question you don’t know. When you get confused about a question, raise your hand and ask the invigilator for clarification.

How can I create a study schedule to cover all the syllabus topics?

Draw up a reading timetable for all the subjects you will be taking in the WAEC exams.

Is it necessary to memorize case studies for the exam, and if so, how should I approach studying them?

No. Instead of memorizing, you should read to understand and come up with examples that you can relate to.

What is the minimum score required to pass the WAEC Igbo exam?

The minimum score which will give you a C6 grade is 50%. Anything less than 50% and you have a D, E or F which could affect your chances of getting admission to the university.

How can a candidate collect his/her certificate?

School candidates are to collect their certificate from the school where they write the exam.

Private candidates are to obtain their certificates from WAEC directly.

Are there any specific topics that are heavily tested in the exam?

All the topics in the syllabus above are important and you will be tested on them.

 

How deep should my understanding be for each topic be?

You should be able to understand each topic so well that you can apply them to your daily life.

Form

Ad Space

Other Categories

primary-2-scheme-of-work

Nigerian Exams

primary-2-scheme-of-work

Professional Exams

primary-2-scheme-of-work

International Exams

primary-2-scheme-of-work

School Syllabus

primary-2-scheme-of-work

Primary School

primary-2-scheme-of-work

Secondary School

Welcome to Syllabus.ng. We’re on a mission to empower learners of all ages and backgrounds with educational resources they need to succeed academically and professionally

Professional Certification

CIBN Syllabus

CITN Syllabus

CIPM Syllabus

APCON Syllabus

Company

Career

Media Kit

Contact

© 2024 Created with Page 5 Digital