Request a Demo

Edit Template

JSS2 Igbo Scheme of Work

Download the Junior Secondary School 2 (JSS2) Scheme of Work for Igbo Language to serve as a guide for educators

Home » JSS2 Scheme of Work » JSS2 Igbo Scheme of Work

About JSS2 Igbo Scheme of Work

In Junior Secondary School 2 (JSS2) in Nigeria, students learn about the language and culture of the Igbo people. Igbo is one of the major ethnic groups in Nigeria. It is a big part of Nigeria’s southeastern culture, spoken by millions of people. 

In class, they study how to speak, read, and write Igbo, as well as learn about Igbo traditions and stories. By studying Igbo, students not only learn a language but also learn about the history and customs of the Igbo people, which helps them appreciate Nigeria’s diverse cultures and strengthens their sense of identity.

Assessment Guide

In junior secondary schools, how students are assessed in Igbo can differ from school to school. However, typically, they are evaluated through tests or oral quizzes (Continuous Assessment Tests) and end-of-term exams.

Grading usually follows a scale from A to F, with A representing excellent performance, typically scoring around 70% or 80%, and F indicating failure, usually below 45%.

JSS2 First Term Scheme of Work for Igbo

 NATIONAL ASSOCIATION OF PROPRIETORS OF PRIVATE SCHOOLS (NAPPS) SCHEMES OF WORK FOR JUNIOR SECONDARY SCHOOLS
 Igbo Scheme of Work for Junior Secondary School 2(JSS2)
 ClassJ.S.S 2
 SubjectIgbo
 TermFirst Term
WeekTopicBreakdown
1IHE NDỊ A NA-AHỤ NA GBURU-GBURU ANYỊ1) Nkọwa ihe bụ gburugburu
2) Nrụgosi ihe ndị dị na gburu-gburu ụlọakwụkwọ, dịka ọkọlọtọ
Naịjirịa, ọgbọegwuregwu, ụgbọ ojii, dgz.
3) Ihe ndị a na- ahụ na gburu- gburu ebe obibi dịka ite, oche, tiivii, redio, dgz.
2AKỤKỌ NKENKEi) Ọgụgụ akụkọ nkenke abụọ ndị a họpụtara
ii) Ntule aha odee, isiokwu/ ihe akụkọ na-akọ, asụsu nka na ihe
mmụta dị n’akụkọ.
iii) Itụle agwa ndị pụtara n’akụkọ a gụpụtara.
3aNKỌWA ONWEa) Ịkọwa onye ebe ị bụ
b) Ebe/obodo ha si
c) Afọ ole ha dị
d) Aha nne na nna ha, dgz.
d) Ọrụaka nne na nna ha
3bỌNỤ ỌGỤGỤ (101-130)Ịgụ ọnụ ọgụgụ
4AGỤMAGỤ: AKỤKỌ NKENKEỌgụgụ akụkọ nkenke abụọ gbasara ime ngana na ọghọm ya
i) Ịgụpụta akụkọ nkenke ii) Nkọwa aha odee, isiokwu na ihe mmụta sitere n’akụkọ na asụsụ
nka odee
iii) Ịtụle agwa ndị pụtagasịrị n’akụkọ a gụrụ.
iv) Ịkọwa mkpụrụokwu ọhụrụ
5MPỤ ULEA.i) Nkọwa ihe ime mpụ ule pụtara
ii) Ụzọ dị iche iche e si eme mpụ ule
iii) Ọghọm na-esote ime mpụ ule
Bi) Aghọtaazaa metụtara ime mpụ ule
ii) Nkọwa mkpụrụokwu ọhụrụ na ịza ajụjụ ndị na-eso aghọtaazaa.
6AGỤMAGỤ: AKỤKỌ NKENKEa) Ịgụ akụkọ nkenke abụọ na-akọwa maka nnụpụisi na
ọghọm ya
b) Ịkọwapụta ihe mmụta dị n’akụkọ nkenke
c) Ịtụle agwa ndị batara n’akụkọ
d) Ịkọwapụta mkpụrụokwu ọhụrụ ndị batara n’akụkọ a gụpụtara.
7EKWUMEKWUa) Ịkọwa etu obi dị mmadụ dịka: obi ụtọ, iwe, ọnụma, obi ọjọọ, gz.
b) Iji ahịrịmfe dị iche iche gosipụta etu obi dị mmadụ
c) Ịrịọ mmadụ ihe dịka
i) Ịrịọ enyemaka (dk. Biko, nnyere m aka…)
ii) Ekpere arịrọ (dk. Ka anyị rịọ Chineke)
9NCHEKWA GBURUGBURUa) Nkọwa nchekwa gburugburu
b) Ụzọ dị iche iche e si echekwa gburu gburu
c) Idebe gburugburu ọcha
d) Ngwa ndị e ji edobe gburugburu ọcha
e) Uru na ọghọm dị n’idobe maọbụ edobeghị gburugburu ọcha.
10AGỤMAGỤ: AKỤKỌ NKENKEa) Ịgụ akụkọ abuọ na-akọ maka idinotu, uru na ọghọm ya
i) Ntụle akụkọ nkenke
i) Isiokwu/Ihe akụkọ na-akọ maka ya na nkenke.
iv) Ihe mmụta dị n’akụkọ
v) Nchịkọta isiokwu akụkọ niile ha gụrụ, aha odee na ihe mmụta
sitere n’akụkọ yagasị
11ỌNỤỌGỤGỤi) Akara ndị e ji agụ ọnụ n’Igbo (Arithematical Signs) dịka:
Nwepụ (-), Mgbakọ (+), Mmụba (X) na Okike (÷ )
ii) Mgbakọ na mwepụ dị mfe (1-10)
12MMỤGHARỊ IHE A KỤZIRI 
13ULE 

JSS2 Second Term Scheme of Work for Igbo

 TermSecond Term
WeekTopicBreakdown
1NRỤGOSIa) Aha umu anụmanụ
i) Anụ ụlọ ii) Anụ ọhịa
iii) Anụ ndị na-ebi na mmiri
iv) Aha ụmu nnụnu ụfọdụ
v) Iji aha anụ ndị a mebe ahịrịmfe
2A) ỊZỤ NA IRE AHỊAi) Mkpụrụokwu ndị metụtara ngwa ahịa dịka: ji, akwa, akpa, akpụkpọụkwụ,
osikapa, dgz.
ii) Mkpụrụokwu metụtara ịzụ na ire ahịa dịka: ego, ụfọ ego, shọọpụ, ọnye
ahịa, oreahịa, ịgba ịpara ahịa,dgz.
iii) Ndokọ okwu dịka: Ole, Ego ole? I nwere?
3B) ỊZỤ NA IRE AHỊA na-agarịrị
EKELE DABARA ADABA N’ORIRE NA ỌZỤZỤ AHỊA
i) Kedụ maka ahịa?
ii) Ahịa ọ na-agakwa? dgz.
4AGỤMAGỤ: ABỤ ỌDINALA1. Ịgụpụta abụ na uri Igbo dị iche iche dịka.
i) Abụ e ji eku nwa (Onye mụrụ nwa na-ebe akwa?)
ii) Abụ agha (Nzogbu nzogbu)
iii) Abụ e ji akụzi akụkụ ahụ mmadụ (dịka kpa n’isi kpam, kpam na ntị
kpam)
iv) Abụ ọrụ
2. Nkọwa okwu na nkebiokwu ndị dị n’abụ a ndị a gụpụtara
5AGHỌTAAZAA:
IJI MMADỤ ATỤ MGBERE AHỊA
i) Ngụpụta aghọtaazaa
ii) Nkọwa ihe bụ ịtụ mgbere ahịa (exportation of goods)
iii) Nkọwa ihe bụ ịtụ mgbere ahịa mmadụ iv) Ọghọm dị n’iji mmadụ atụ ahịa mgbere
6EKWUMEKWU: AHỤIKEi) Ịkpachapụrụ ahụ ike anyị anya
ii) Ihe ụfọdụ anyị ga na-eme iji nwee ahụike dk: idebe gburuburu ebe obibi
anyị ọcha, ịsa ahụ oge dum, ịta atụ, anụghị ọgwụ/nri ndị merụrụ emerụ,
dgz.
iii) Etu e si amata nri/ọgwụ ndị meruru emeru.
7AGỤMAGỤ: ABỤ EDEREDE1) Ịgụ abụ abụọ sitere n’akwụkwọ abụ a họpụtara
2) Ntụle odee abụ, asụsụ nka na isiokwu/ ihe abụ ya na-akọ maka
ya
3) Ịchọpụta ihe mmụta dị n’ab a gụrụ
8MPỤ ULE1.a) Nkọwa ihe ime mpụ ule pụtara
b) Ụzọ dị iche iche e si eme mpụ ule
c) Ọghọm na-esote ime mpụ ule

2. AGỤMAGỤ: ABỤ EDEREDE
a) Ịgụ abụ ederede abụọ a họpụtara
b) Nchịkọta abụ ndị a gụrụ na ihe mmụta ha gasị
d) Ịkọwapụta mkpụrụokwu ọhụrụ ndị batara n’abụ a gụpụtara.
9EKWUMEKWUa) Ịkọwa etu obi dị mmadụ dịka: obi ụtọ, iwe, ọnụma, obi ọjọọ, dgz.
b) Iji ahịrịmfe dị iche iche gosipụta etu obi dị mmadụ
b) Ịrịọ mmadụ ihe dịka
i) Irịọ enyemaka (dk. biko, nnyere m aka…
ii) Ekpere arịrọ (dk. Ka anyị rịọ Chineke)
10NCHEKWA GBURUGBURUa) Nkọwa nchekwa gburugburu
b) Ụzọ dị iche iche e si echekwa gburu gburu
c) Idebe gburugburu ọcha
d) Ngwa ndị e ji edobe gburugburu ọcha
e) Uru na ọghọm dị n’idob/edobeghị gburugburu ọcha
a) Nkọwa nchekwa gburugburu
b) Ụzọ dị iche iche e si echekwa gburu gburu
c) Idebe gburugburu ọcha
d) Ngwa ndị e ji edobe gburugburu ọcha
e) Uru na ọghọm dị n’idob/edobeghị gburugburu ọcha
11MMỤGHARỊ IHE A KỤZIRI 
12ULE 

JSS2 Third Term Scheme of Work for Igbo

 TermThird Term
WeekTopicBreakdown
1A) EZINỤLỌ1. Nrụgosị ndị nọ n’ezinụlọ site n’aha, ụmụnne na etu ha sị metụta
dk. Nne, nna, ada, ọkpara, nne ochie, ndị ọgọ, dgz.
2B) ETU AHỤ DỊ MMADỤ1. Nkọwa etụ ahụ dị mmadụ dịka ahụ mgbu, ike ọgwụgwụ, agụụ,
akpịrị ikpọ nkụ, dgz.
2. Nkọwa ihe mmadụ chọrọ na ihe ndị na-akpa ya dk: Achọrọ m iri
nri, Achọrọ m ihi ụra, dgz.
3ỌNỤỌGỤGỤ1. Ihe ndị e nwere ike ịgụ ọnụ dị na gburugburu anyị
2. Ihe ndị e nweghị ike ịgụ ọnu dịka: nnu, mmiri, aja, dgz.
3. Ọnụọgụgụ mpekele dk. ½ , ¼ , 2½,dgz.
4. Iji ọnụọgụgụ mebe ahịrịmfe
4A) ỊṄỤ ỌGWỤ AGHARA AGHARA1. Nkọwa ihe ọgwụ bụ
2. Ụdị ọgwụ dị iche iche dk. ọgwu mmiri, mkpụrụọgwụ, ọgwụ otite
3. Ndị kwesịrị inye ọgwụ
4. Ọghọm dị n’ime ọgwụ aghara aghara
5B) IWU GBASARA OKPOROỤZỌ1. Ịgụpụta na nkọwa iwu metụtara okporoụzọ
2. Akara/eserese ndị metụtara okporoụzọ awaraawa.
3. Iji ha mebe ahịrị mfe
6MGBA ANỌ DỊ N’ỤWA(The four cardinal points)
1. Nkọwa na ntụziaka iji gosipụta mgba anọ dị n’ụwa dk. Ugwu
(North), Ọdịda (West), Ọwụwa anyanwụ (East) na Ndịdaanyanwụ
(South)
2. Okwu ndị e ji eziputaa ha n’Igbo dịka: mgbada ugwu (valley),
n’ihu na azụ (front and back), dgz.
3. Steeti ndị nọgasị na mgba anọ ndị a
7ỊKWALITE ỌNỌDỤ AGỤM- AKWỤKWỌ ỤMU NWAANYỊi) Nkọwa agụmakwụkwọ na uru ọ bara
ii) Agụmakwụkwọ ụmụnwaanyị n’oge gboo ma n’ugbu a
iii) Ikike umụnwaanyị nwere gbasara agụmakwụkwọ
MKPARỊTAỤKA
iv) Uru agụmakwụkwọ ụmụ nwaanyị na-ewetara ala anyị
v) Mkpa ọ dị na nwaanyị ga-agụlite akwụkwọ n’ogo dị elu tupu ọ
lụọ di
8AGỤMAGỤ: EJIJE EDEREDEỊgụ ejije a họpụtara
i) Nkọwa odee ejije, isiokwu, ndị nisiokwu ejije ya
ii) Ọgụgụ akwụkwọ ejije
c) Nkọwa asụsụ nka odee, mkpụrụ-okwu na okwu ọhụrụ batara
n’ihe a gụrụ
d) Iji okwu ọhụrụ ndị a gụtara mebe ahịrịokwu
9ỊDỊ ỌCHA NKE ONWE1. Nkọwa ihe ịdị ọcha nke onwe pụtara
2. Ihe ndị na-ebute adighị ọcha
3. Ụzọ dị iche iche anyị si edobe onwe anyị ọcha
4. Uru ịdị ọcha na-ewetara anyị
5. Ọghọm adịghị ọcha na-ewetara anyị
10AGỤMAGỤ: EJIJE EDEREDEa) Ịgụ akwụkwọ ejije a họpụtara
b) Ịkọwapụta ihe mmụta dị n’akụkọ
c) Nkọwa okwu ọhụrụ pụtara n’ihe a gụrụ
11AGỤMAGỤ: EJIJE na-agarirịa) Ịtụle agwa ndị batara n’akụkọ
b) Ịkọwapụta mkpụrụokwu ọhụrụ ndị
batara n’akụkọ a gụpụtara.
c) Itụle omenala ndị batara n’ejije
e) Nchịkọta ejije na ihe ejije na-akọ
maka ya
12MMỤGHARỊ IHE A KỤZIRI 
13ULE 

Recommended Igbo Textbooks for Junior Secondary School 2

The recommended textbooks for Igbo in Junior Secondary School 2 (J.S.S.2) include: 

  • Usoro Omumu Igbo (Uto Asusu, Agumagu na Omenala) maka junio Sekondiri na Bezik Edukeshon J. C Onuora (Okammuta) – Patmonic Printers & Publishers  
  • Omenala Igbo (The Book of Igbo Custom) F. C Ogbalu – University Press Company
  • Omenala Maka Junio Sekondiri N’ Usoro 6- 3-3-4  by F.C Ogbalu – University Press
  • Odinala ndi Igbo by Tony Ubesie – University Press
  • Nka Edemede Igbo maka Ndi Sekondiri na Koleeji  by Patty Ifeagwsie, Chinwe Okafor – Mid-Field Publishers Ltd 
  • Mbem Na Egwu Igbo (Igbo Poems & Songs)  by F.C Ogbalu – Varsity Publishing Co. Ltd
  • Olu Umunwanyi Mba Africa by Nwaogu N. Ijeoma – Pacific Publishers Ltd

Other Categories

primary-2-scheme-of-work

School Syllabus

primary-2-scheme-of-work

Primary School

primary-2-scheme-of-work

Secondary School

Welcome to Syllabus.ng. We’re on a mission to empower learners of all ages and backgrounds with educational resources they need to succeed academically and professionally

Professional Certification

CIBN Syllabus

CITN Syllabus

CIPM Syllabus

APCON Syllabus

Company

Career

Media Kit

Contact

© 2024 Created with Page 5 Digital