Request a Demo

Edit Template

Primary 1 Igbo Scheme of Work

Download the Unified Basic 1 Scheme of Work for Igbo, to serve as a guide for educators and primary school teachers

Home » Primary 1 Scheme of Work » Primary 1 Igbo Scheme of Work
primary-1-scheme-of-work

About Igbo Scheme of Work for Primary 1

The Basic Science for Primary 1 serves as a tool used to introduce the pupils to science. The topics are split into broad themes: Living and Non-living things and each of these themes covers different topics such as Energy, Water, Soil, colour, machines, transportation etc will be treated. These selected topics aim to make them familiarize themselves with Living and non-living things.

Instructors should communicate these new terms properly to the student, to ensure proper assimilation. Examples should also be given and they should be asked to relate it to real-life experience.

Primary 1 First Term Scheme of Work for Igbo

 LAGOS STATE GOVERNMENT MINISTRY OF EDUCATION UNIFIED SCHEMES OF WORK FOR PRIMARY SCHOOLS.
 Igbo Scheme of Work for Primary/Basic 1
 CLASSPrimary/Basic 1
 SUBJECTIgbo
 TERMFirst Term
WEEKTOPICLearning Objectives
1

Ekwumekwu: Ikpogasin ihe aha

Umuaka ga-enwe ike:.
i. Ikwu banyere ihe ha huru ba gburugburu ulu ha
ii. ike uda ihe ha nuru dika kute, zaa, sie.
iii. Ikpo aha akuku ahu mmadu ufodu.
iv. Izatali ajuju a juru banyere isiokwu.
2EkwumekmmUmuaka ga-enwe ike
i. Ikwu banyere ihe a na-ahu gburugburu ulo akwukwo
ii. Ikwu uda ihe ha nuru dika dee,see, sekpuru, gbaa.
iii.Ikwu aha ihe a na-akpo ndi no n’uloakNukwo dika umuakwukwo,
ndi nkuzi d.
3Abu umuakaUmuaka ga-enwe ike
i. Igu abu umuaka,
ii. Ije ejije di na ha,
iii. Iziputa mmasi na obiubo site n’isonye igu abu.
4EkeleUmuaka ga-enwe ike:
i. Ikele ekele di iche iche.
ii. Ikwu oge eji ekele ya.
iii. Igosipuü etu e si ekele ha.
iv Izauli ajuju a juru banyere isioku akuziri ha.
5Ime Ihe ekwurüUmuaka g’enwe ike:
i. Ime ihe ekwuru dije nodu al, kwuro ot0, kudo isi noche, kuo aka dgz
ii. Ime ka onye ozo dika onye gafere nule, onye nwere ihe nrite, onye
na-ebe akwa dgz
6Egwu (IJn)Umuaka ga•enwe ike:
i. Igu egwu ndi obodo ha.
ii. Igba eval moobu uri obodo ha
iii. Igba na igu egwu obodo ndi ozo di iche iche.
7Onu Ogugu 1-20Umuaka ga-enwe ike:
i. Igosiputa 1-20
ii. Ikpoputali na iguputali 1-20
iii. Idetali onuogugu.
8Onu Ogugu 1-20Umuaka ga -enwe ike:
i. Isetali ihe n’onuogugu ole a gwara ha see.
ii. Ha ga-esetali eseese ihe a gwara ha
9-10Oru na mkpokota ihe omumu nuleUmuaka ga-enwe ike:
i. ldetali ihe o bula a kpooro ha die dee (dictation)
ii. esetali ihe tidi a gwara ha seee.
11Ule
12Ule

Primary 1 Second Term Scheme of Work for Igbo

 CLASSSPrimary/Basic 1
 SUBJECTIgbo
 TERMSecond Term
WEEKTOPICLearning Objectives
1Mmughari ihe e
mere na taam gara aga
Umuaka ga-enwe ike:
i.Ghota ufodu ihc ha aghotaghi na
ii. Chetakwa ihe ha chefuru echefu
2Akilke ifoUmuaka ga-cnwe Ike:
i.iko akmlo ifo di mfc.
ii. Iziputa nghota, mmasi, obiuto na ezi agwra di n’ifo.
iii. Ikwu ihc mmuta si n’akuko.
iv. Ijeputa ejije nsi n’akmko.
3Idobe gbunlgburu ochaUrnuaka ga-enwe ike:
i.lhvu ihe bu idebe gburugburu ocha,
ii. Ikwu uzo di iche iche csi edcbe gburugburu ocha,
iii. IkÄ’R1 mkpa o di idebe gburugburu ocha.
4Nkparitauka
cnwe
Umuaka ga-enwe ike:
i.lkwu aha ha.
ii. Ikwu aha me, nna no umunne.
iii.Ikwu ebe ha bil
iv. Ikwu aha obodo ha.
5libochiUmuaka ga-enwe ike:
i.lgupita ubochi di n’izuuka.
ii. ihe hana-eme ubochi di iche iche
6Ogu esereseUmuaka ga-enwe ike:
i. Ihuta naihuba ihe di n’eserese ama.
ii. Imubawrmye mkpuruokwu site n’ihe di nserese.
iii. Jcwa utaihehahuru n’eserese
7EgwuUmualæ ga-enwe ike:
i.Mara ihe bu egvvu
ii. Kpoputa ngwa egwu
iii. Kwue ebe di iche iche a na-agba
8Egwuregwu (Kpakpa-nkoro)Umuaka ga-enwe ike:
i.Ghota ihe bu egwuregwu.
ii. ka e si eme ya.
iii. Nwee mmasi i wue ure wu
9

Eserese na ide aha nn

Umuaka ga-enwe ike:
i. Kwue ihe bu nri.
ii. Kpoputa aha nri di iche iche
10

Mmughari ihe emere na taam

Umuaka ga-enwe jke:
i. Cheta ihe ha mere na aamha chefuru echefu.
ii. ghotakwu ihe ha a ghotaghi nke oma
11ULE
12ULE

Primary 1 Third Term Scheme of Work for Igbo

 CLASSPrimary/Basic 1
 SUBJECTIgbo
 TERMThird
WEEKTOPICSLearning Objectives
1Mmughari ihe e lere n’ule.Umuaka ga-enwe ike:
i. Cheta ihe ha cheluru mgbe elere
ii. Mara asupc okwu litodu ha asubebhhi nke oma
2Oougu:
Eserese ihe di n’uloakwukwo.
Umuaka ga-enwe ike:
i. lhuta na ihuba ihe di neserese ama.
ii. Imubawanye mkpuruokwu site n’ihe di n’cseresc
iii. Ikowapua ihe ha huru n’esesrese.
3Ogugu: Eserese ihe di n’ulo obibi a ma.Umuaka ga-enwe ikc:
i. ihuta na ihuba ihe di n’eserese n’ulo obibi a ma.
ii. Itnubawanye mkpuruokvcu site n’ihe di n’eserese
iii. Ikowaputa ihe ha huru n’eserese
4Ije eserese dee mkpuruedemede (Abidii)Umuaka ga-enwe ike:
i. ldeputali mkpuruedemede Igbo
ii. Ikvoputali mkpuruedemede.
iii. Itugosi mkpuruedemede n’eserese.
5Ezi agvvaUmuaka ga-enwe ike:
i. Ikwuputa agwa ziri ezi
ii. ikpa agwa ziri ezi.
iii. Ikwu uru agwara ziri ezi bara
6Odide Mkpuruedemede (Abidii)Umuaka ga-enwe ike:
i. ldeputa mkpuruedemede Igbo n’onwe ha n’onwe ha.
ii. Iji nuruaka ziputa ha n u oo’i n’onwe ha.
7Odide udaumeUmuaka ga-enwe ike:
i. Kovyülie ihe bu udaume
ii. Idepuü udaume e nwere n’lgbo.
iii. lji nruaka gosiputa udaume ndi ahu.
8Oru diiri onye o bula n’ezinuuloUmuaka ga-enwe ike:
i. lkwuputa oru diiri onye o bula n’ezinuulo-
ii. Ikwu oru diiri nne na nna n’ezinuulo
9Eserese na ide aha nriUmuaka ga-enwe ike:
i. Umuaka ga-enwe ike:
ii. . Ideputa mkpuruokwu.
iii. . Iji abidii dce mkpuruokwu di iche iche
10Mmughari ihe e mere na taamUmuaka ga-enwe ike:
i. Cheta ihe ha mere na taaln ha chefurtl echefu.
ii. ghotakwue ille ha a ghotaghi nke oma
11ULE
12ULE

Other Categories

primary-4-scheme-of-work

Primary 4 Scheme of Work

primary-6-scheme-of-work

Primary 6 Scheme of Work

Welcome to Syllabus.ng. We’re on a mission to empower learners of all ages and backgrounds with educational resources they need to succeed academically and professionally

Professional Certification

CIBN Syllabus

CITN Syllabus

CIPM Syllabus

APCON Syllabus

Company

Career

Media Kit

Contact

© 2024 Created with Page 5 Digital
Download Syllabus