Primary 6 Igbo Language Scheme of Work

Download the Lagos State Unified Scheme of Work for Primary 6 Igbo Language  to serve as a guide for educators and primary school teachers.

Home » Primary 6 Scheme of Work » Primary 6 Igbo Scheme of Work

About Igbo Language Scheme of Work for Primary 6

Igbo for Primary 6 centres on equipping the pupils on how to appreciate the Igbo heritage and cultural identity. The pupils will learn to read and understand various types of text, like stories, poems, and informative passages, and improve their ability to express themselves clearly and confidently in the Igbo language.

In this class, the pupils will understand previously misunderstood topics and recall forgotten information. They will also read Igbo fluently, discuss stories, use context, and answer questions based on the text. They will also learn about small chores for children, their duties, and the importance of knowing their roles. They will also learn about numbers up to 300, grammar (verbs), kola nuts (cultural significance) etc.  

Download Primary 6 Igbo Scheme Scheme of Work

primary6-igbo

Know what’s expected of you as an educator

Download the Lagos State Unified Scheme of Work for Primary 6 Igbo

Primary 6 First Term Scheme of Work for Igbo Language

LAGOS STATE GOVERNMENT MINISTRY OF EDUCATION UNIFIED SCHEME
OF WORK FOR PRIMARY SCHOOLS
Igbo Scheme of Work for Primary/Basic 6
 CLASSPrimary/Basic 6
 SUBJECTIgbo
 TERMFirst Term
WEEKTOPICSLearning Objectives
1Mmeghari ihe ule tam gara agana
idobena izacha gburugburu
uloakwakwo,
i. Ajuju na ihe amuru tam ma o bu
afo gara
Umuakwukwo ga.enwe ike;
1. Ghota ufodu iheha aghotaghi mgbe e lere ule.
2. Chetkwa ihe ha chefuru.
2Ije nkenke ekukondia hoputarakuie
aghobazaa (akuko maka ehu ha noo
oge uzumike)
I, Ogugu
2. Nkowa isi ihe a guru.
3. Nkowa okwu ndi siri ike n”ihe a
guru.
4. Ajuju so ihe a guru.
Umuakwa ga-enwe ike;
1. Igutali igbo nkeonu.
2, Iko gbasara akuko ha guru.
3, Iji okowaokwu choputa mputara ufodu
mkpuruokou
4. Izaajujuso ihe ha guru
3Omenala
(Oru Obere na onu umuaka)
1. Nkowa ihe buoru obere,
2. Oke oru umuaka.
3. Uru inye umuaka oru obere,
4. Uru urnuaka ima Oke
Umuaka ga-enwe Ike;
1. Ikowa ihe bu oru obere ha.
2. Ikowa ihebuoke,naotu ha.
3. Ikwu uno oba inye umuaka oru Obere.
4. Ikwu uno bara umuaka ime oke na onu ha.
4Onuogugu (1 – 3m) out rue nari ato,
1. Nguputa onungugu site
n’wtruenariato(l300
2. Igu na nari nari.
3. Odide onu
Umuakwokwo ga-enwe ike;
1. Igutali onuogugu site n’olu rue nari ato.
2. Igu na nari nanari
3. Idetali o
5Nkejiausu (Ngwaa)
1. Nkowa nona.
2. Omumaatu ngwaa.
3. Iji ngwaa eme ahiriokwu
Umuauukwo ga-enwe ike;
1. Kowaa ihe bu ngwaa,
2 Ha ga-enyekwa o buladi omumaatu atom aka
ngwaa.
3. Ha ga-eji ngwaa mee ahiriokwu nke onwe ha.
6Oji(omenalo)
1. Nkowa ihe bu Oji,
2. lhe e]oji eme.
3. lhe na-anochi anyaoj.
4.Uruojibara.
Umuaka ga-enwe ike:
1. Ikowa ihe bu Oji.
2. Ikowa ihe eji Oji eme.
3. Ikwu ihe na-anochi anya Oji na uru Oji bara,
7TEST – MID-TERM
8Ilu di mfe
1. llu di iche iche na nkowa ha
2. the mmuta di nilu.
3. Omenala Igbo putara ihe nu.
Umuakwukvo ga-enwe ike:
1. ltu ilu di mfe.
2. Ikowaputa ilu.
3. Izi0Uta nghota ilu.
4, Ikwu ihe mmutadi n’ilu.
9Nzikorita ozi nke odinala na nke
ugbua.
1. Uzo Nzisa ke odinda fia okwuonu,
ekwe, egbe. ikon, ogene dzg.
2. Uzo oi keugbua dika ekwneti,
redio, tivii, nuzpepa, komputa dzg.
3. Uru nzikorita ozi
Umakwukwo ga-enwe ike:
1. Ikwu uzo di iche iche e si ezisa ozi n’ime obodo
ha.
2. Ikwu ufodu ngwa nzikorita
3. Ikwu uzo nikorita ozi di ugbu a.
4. Ikpoputa ngwa nzikorita oi e ihw uru nikorita
ozi.

10Mmughari ihe emere na 
11Ule 
12Ule na mmechi. 

Primary 6 Second Term Scheme of Work for Igbo Language

   
 CLASSPrimary/Basic 6
 SUBJECTIgbo
 TERMSecond Term
WEEKTOPICSLearning Objectives
1Mmeghari ihe elere n’ule tam gara
aga na izachasi na idobe gburu
gburu uloakwukwo ocha.
1. Ajuju na ihe amuru tam gara aga
na mmughari ajuju si n’ahwkwo
ebiriebi ule
Umuakwukwo ga-enwe ike:
1. Ghota ufodu ihe akuziri ha nke ha aghotaghi
mgbe a kuziri.
2. Chetakwa ihe ha chefuru echefu mgbe elere ule,
2Ekwumekwu: Ibi n’udo
I. Nkowa ihe bu ibi n’udo.
2. Etu e si ebi n’udo.
3. Uro ibi n’udo bara.
4. Ngosiputa udo site n’a ara-ma a
Umuakwukw0 ga•enwe ike:
1. Kowaa ihe ibi n’udo putara.
2. Kwue etu esi ebi n’udo,
3. Kpoputa uru ato ibi n’udo bara,
4. Ime ihe ngosi etu esi ebi n’udo.
3Nkejia susu (njiko)
a. Nkowa njiko.
b. Omumaatu njiko.
c. Ij njiko mebe ahiriokwu.
d. Ogugu na odide ahiri okwu nwere
njiko.
e. Nchoputa njiko n’ime nwube.
Umuakwukwo ga-enwe ike:
1. Kowaa njiko n’onwe ha.
2. Jiri njiko mebe ahiriokwu.
3. Dee ahiriokwu nke onwe ha eji njiko mee.
4. Nyekwa omumaatu njiko.
4Ejije
Omume dika; dibia bekee, njinia,
onyenkuzi.
Umuauukwo ga-enwe ike:
1. Mee ejije gosiri na ha bu dibia bekee, noosu,
onyesoja, njinia, onyeoruugbo, onyenkuzi,
okaikpe, ozuahia, on eeze .
5Izu inu ogwu aghara aghara
1. Nkota ihe buogwu.
2. Mkvoputa aha ogwu di
3. Mgbe eji anu ogwu,
4. Onye kwesiri ide ogwu a ga-anu.
5. Ete e kwesiri izuta
6. Nsogbu di n’izu na inu wu
aghara aghara.
Umuakwukwo ga.enwe ike:
1. Ikowa ihe bu ogwu.
2. Ikpoputa udi ogwu di iche iche.
3. Ikwu onye kwesiri inye mmadu ogwu a ga-anu.
4. Ikwu nsogbu din a inu na izu ogwu aghara
aghara.
6Nkpolu na ubara.
1. Ihe bu rnypolu na ihe bu
2. Omumaatu ha.
Umuakwukwo gaænwe ike:
1. Kowaa ihe bu mkpolu na ihe bu ubara.
2. I nye omumaatu ha.
7MID-TERM 
8Onu ogugu (301 -500) site na nari
ato na otu rue nari
1. Nguputa onuogugu (301 – 500)
site na nari ato na out rue nari ise.
2. Igu na nari na nati
3, Odide onuogugu.
Umuakwukwo ga-enwe ike:
1. Igutali onuogugu site na nati ato na otu rue
nari ise.
2, Igu na nari na nari,
3. Idetali onuogugu.
9Aghotaaza
1. Nkowa aghotaaza
2. Nkowa mkpuruokwu Ohuru na ilu.
3. Ogugu.
4. Agugu na aziza
5. lhe mmuä di ntle a guru.
6. Oamenala Igbo putara
Umuakwukwo ga-enwe ike:
1. Ikowa ihe bu aghotaaza.
2. Igutali ihe.
3. Ikowa mkpuruokwu Ohuru na ilu di mfe.
4. Izatü ajuju site n’ihe a guru.
10Odide ahiriokmu mfe
1. Mmebe ahiriokwu.
2. Ndezi ahirimfe,
3. Mmepute ahirimfe.
4, Odide edemede nduzi
Umuikwukwo ga-enwe ike:
1. Imebe ahiimfe,
2. Imebeputa ahirimfe.
3. Ide edemede nduzi mfe.
11Mmughari ihe emere na 
12Ule 
13Ule na mmechi. 

Primary 6 Third Term Scheme of Work for Igbo Language

   
 CLASSPrimary/Basic 6
 SUBJECTIgbo
 TERMThird Term
WEEKTOPICSLearning Objectives
1Mmghari ihe elere n’ule tam gara
aga na izachasi, idobe gburugburu
uloakwukwo ocha.
Ajuju na ihe amuru tam, gara aga na
mmuharihza ajuju si n’akwukwo
ebiriebi
Umuakwukwo ga-enwe ike:
1. Ghota ufodu ihe akuziri ha nke ha aghotaghi
mgbe a kazirii
2.Chetakwa ihe ha chefuru e chefu mgbe elere ule.
2Uzo ndi igbo si acho mma.
1. Nkowa ihe bu icho mma,
2. Uzo di iche iche e si aaho mma.
3. Uzodi iahe iche Igbo si acho mma
dika ile ude, ide igbu ichifegbugbgu,
Ibi mblbi, ile uhie, ide otangele,
ikpasi isi, mgbaj/ jigida, aka,
oji esuru, adu dzg.
Umuakwukwo ga-enwe ike:
1. Ikowa ihe bu icho mma.
2. Ikwu uzodi iche iche e si acho mma.
3. Ikwu uru icho mma bara
3Edemede nduzi (leta enyi na enyi na
enyyi)
I. Nkowa ihe bu edemede leta.
2 Udi edemede leta
3, Ihe ndi di mkpa mgbe ana ede
leta nke on
Umuakwukwo ga-enwe ike:
1. Kowaa ihe bu edemede leta.
2. Kpoputa udi leta e nwegara.
3. Kwue ihe di mkpamgbe a na-ede feta.
4On.] diri ndi Govamenti na cha obodo, e. Ima oru dji ndi Govamentj.
b. Ima cru diri oha obodo.
Uzo ime ka Govamenü na oha obodo dji n’out.
d. Uru obodo idi mma
Umuaka ga-enwe ike:
1, Mara oru diri Govamenti na oha obodo.
2. Uru obodo na Govamenti üukota oru bara.
5Mbamwe na-abata
a. Nkowa ihe bu omenala.
b Mgbenwe ufodu naabata
n’omenaja obodo,
c, Nkwuput omenala ufodu na-ala
azu.
d. Uru ikwakite omenala Igbo bara
Umuakwuuo ga-enwe ike:
I. Ikowa ihe bu omenala.
2. Ikowaputa ihe mgbanwe ufodu na-abata
n’omenala obodo dika nri, ejüi, uri/egwu dzg,
3. Iziputa mmasl ikwalita omena!a ndi dim ma
na-ada chigha azu dika mgba, egv,u onwa,
itu okwe dzg.
4. Ikwu uru ikwualite omenala bara.
6Akara edemede
a. Mpkoputa akara edemede.
b. Nchoputa na nziputa
c. Ntinye ha niebe kwesiri
Umuakwukwo ga•enwe ike:
1. Kpoputa akaraedemede e newegara,
2. Tinye kwa akara edemede ebe o kwesiri.
3. Choputakwa ebe di iche eti ere akara ndi a.
7TEST/MID TERM
8Njirimara ndi Igbo na ekele ndi
Igbo n’uju ya.
1. Asusu, ejiji, egbugbu dzg.
2. Iboola chi, Ndewo, kedu dzg.
Umuakwukwo ga-enwe ike:
1. Kpoputa njirimara ndi igbo ise.
2. Deekwa 0 buladi ekele iri ndi igbo na-ekele.
9Iduuazu nta
a. Igu akwukwo.
b. Nkowa ihe a guru.
c. Nchoputa mkpuruokwu Ohuru na
ilu.
d. lhe mmuta na omenala igbo
putara ihe
Umuakwukwo ga-enwe ike:
1. Iguwu akwukwo n’ihe akuziri.
2. Kowaa ihe ha guru.
3. Choputahya okwu Ohuru di n’ihe a guru.
4, Ihwputa ihe mmuta ha mutara n’ihe a kuziri.
10A. Ngutaonu ha agutaghi onu
B. Mmughari ahwukw0 ndi ochie
nile.
i. Kpoputa ihe agutaraonu yana ihe
ndi anaghi agutaonu.
ii. Iza ajuju.
Umuaka ga-enwe ike:
1. Kpoo ihe ndi ana-agutaonu ise.
2. Ha ga-azatakwa ajuju si n’akwukwo ule ndi
gara aga,
11Mmugheri che emere na tam 
12Ule na mmechi 
13Ule na mmechi 

Download Primary 6 Igbo Scheme Scheme of Work

primary6-igbo

Know what’s expected of you as an educator

Download the Lagos State Unified Scheme of Work for Primary 6 Igbo

Professional Certification

CIBN Syllabus

CITN Syllabus

APCON Syllabus

Company

Career

Media Kit

SyllabusNG

© 2024 Created with Page 5 Digital
Download Syllabus