Request a Demo

Edit Template

Primary 2 Igbo Language Scheme of Work

Download the Unified Basic 2 Scheme of Work for Igbo Language, to serve as a guide for educators and primary school teachers

Home » Primary 2 Scheme of Work » Primary 2 Igbo Language Scheme of Work
primary-2-scheme-of-work

About Igbo Language Scheme of Work for Primary 2

The primary 2 scheme of work for Igbo language covers various topics such as recalling past events, counting 1-50, adding and subtracting numbers up to 100, dictation, storytelling, cultural festivals, community observation, public speaking, parental roles etc.

The educator should make sure that the class is interactive so that the following objectives can be achieved; the pupils should be able to identify difficult topics, count numbers, and apply addition and subtraction in real life situations.

The pupils should also be able to listen attentively, speak confidently, practice dictation exercises, and improve their handwriting and spelling.

Primary 2 First Term Scheme of Work for Igbo Language

 
LAGOS STATE GOVERNMENT MINISTRY OF EDUCATIONUNIFIED SCHEMES
OF WORK FOR PRIMARY SCHOOLS
Igbo Scheme of Work for Primary/Basic 2
 CLASSPrimary/Basic 2
 SUBJECTIgbo
 TERMFirst Term
WEEKTOPICSLearning Objectives
1Ikpogasi ihe aha (Ezinaulo)Umuaka ga-enwe ike:
a. ukwu ufodu ihe ha na ahu n’ezinaulo ha
b. Ikowa ihe ndi e jigasi ha eme
c. ikwu uru ha gawa
2Ise ihe ufodu a na ahu n’czinauloUmuaka ga-enwe ike:
a.lkpo lhc ndi a n’onwc ha.
b. Sckwa ha nakwukwo ha,.
c. Iza ajuju ajuru ha sitc n’ihc ha muru.
3Uri EjljeUmuaka ga-enwe ike:
a. lmeputa uri no n’udi ejije.
b. Igba uri ctu o ga-adaba n’udi ejije.
c. Igosi mmasi ha nwere n’iziouta uri ejije.
d. Ikwu ihe ha mutara n’ejije
4EkeleUmuaka ga-enwe ike:
a.lkele ekele di iche iche
b. Ikwu oge e ji ekele ekele ndi ahu.
c. Igosiputa eu.l e si ekele ha.
5A-Eserese etu e si ekele ekeleB.lme ihe e kwuru
Umuaka ga-enwe ike:
a.See ebe nne nwaanyi na-ekele awoke
b. See ebe umuaka/nwata na ekele okonye.
c. See ebe nwoke na ibe ya naekele.

Umuaka ga-enwe ike;
a. Ime ihe e kwuru dika: kwuru oto, noduala. mechie
onu, kuo aka, kpudo isi nu’oche, puo, bata dzg
b. Ikwuputali ihe ndi ahu e kwuru.
6Abu Umuaka (Egwu/Uri)Umuaka ga-enwe ike:
a-Igu abu umuaka
b. Ije ejije di nay a
c. Ikwu mmasi na obiuto n’igu abu ndi a
7Akuku ahu mmaduUmuaka ga-enwe ike:
a. kowatalie ihe akuku ahummadu putara.
b. Kpokputagasia akuku ah u mmadu.
c. Deputa akuku ahu mmadu di iche iche,
d, Kwue uru abuo nke o bula n’ime ha bara
8Ise akuku ahu mmaduUmuaka ga-enwe ike:
a. See akuku ahu mmadu.
b. ihinyegasi aha nke o bula n’serese ahu
9Ahuike OnweUmuaka ga-enwe ike:
a. Ikwughari ihe a muru gbasara akuku ahu mmadu
b, Ikwu zi di iche iche esi edebe akuku ahu mmadu
ocha dika igwu ahu,ita atu, Ibo isi
c. Ikwu ihe n’di na ehe aka n’idebe ahu ocha dika ncha
ude dgz
10Oria UfoduUmuaka ga-enwe ike:
a. Ikwu aha umu oria ufodu. na umetuta akuku ahu
b. Ikwu uzo nbochi oria ufodu ndi a
11Mmeghari ihe e mere na taamUmuaka ga-enwe ike:
a. lchetasi ihe ha chefuru n’ulu
b. Imata ka e si asupe ihe ufodu ha amaghi asupe.
c. Ichoputa ka ha ga-esi ede ihe ufodu ha amachaghi
cde.
12Ule 

Primary 2 Second Term Scheme of Work for Igbo Language

   
 CLASSPrimary/Basic 2
 SUBJECTIgbo
 TERMSecond Term
WEEKTOPICSLearning Objectives
1Mmughari ihe e mere na taam gara agaUmuaka ga-enwe ike:
a. echeta ihe ufodu ha mere na taam gara aga.
b. edetali nsupe okwu ofodu ha edetaghi nke ona.
c. mara eme ihje ha emetaghi nke oma n’ule.
2Onuogugu bido na 1-50Umuaka ga-enwe ike:
a.lkpoputa onuogugu.
b. Igosiputa ihe nke o bula putara.
c. Ihazi onuogugu neusoro,
d. Idetali onuogugu.
3Ise ihe ma tinye onuogugu Oke o diUmuaka ga-enwe ike:
a. Igwa umuakwukwo ka e see ihe.
b. Itinye onugugu ole eserese nke o bula di.
4MkparitaukaUmuaka ga-enwe ike:
a.lleru anya ma kowaa ihe ha huru anya ma nukwa
na uti.
b. Ikwu okwu n’usoro dabara adaba.
c Ikwu okwu dabara adaba.
d. Ikwuputa uche ha site na nkaratauka
5Akuko IfoUmuaka ga0-enwe ike:
a.lko akuko ifo.
b. Iziputa nghota, mmasi na obiuto n’akuko ifo.
c ülemmuta si n’akuko ife.
d. Ijeputa ejije si n’akuko To.
6Igu Mkpuruedemede (Abidii)Umuaka ga-enwe ike:
a.lkpopuu mkpuruedemede Igbo.
b. Ichoouta mkuruedemede ndi gbara
c Iji ha mebe Mkpuruokwu
d. lkopi site n’ugbooi na ihe e dere na leta kaadi
7I see ihe di na weeki isileUmuaka ga-enwe ike:
a.lkpoputa aha ihe ndi ahu.
b. Isetali ihe ndi ahu nke oma
8Okwu gbara mkpi.Umuaka ga-enwe ike:
a.Deputa okwu gbara mkpi.
b. ewere ha mebe okwu.
9Oru diiri onye pi bila n’ezinaulo
Umuaka ga-enwe ike:
a. lkwuputa oru nne na nna n’ezinuulo.
b. Ikowaputa uzo di icheiche nne na nna si aru oru.
c. Ikwuputa oru diiri imuaka n’ezinuulo.
d. Ikwu mkpa o di onye o billa ison e ruo oru n’ezinuulo.
10Mmughari ihe emere na taamUmuaka ga-enwe ike:
a. echeta ihe ufodu ha mere na taam gara aga
b. edetali nsupe okwu ufodu ha edetaghi nke oma
c. echoputa ka ha ga-esi ede ihe ufodu ha amachagi ede.
11Ule 
12Ule 

Primary 2 Third Term Scheme of Work for Igbo Language

   
 CLASSPrimary/Basic 2
 SUBJECTIgbo
 TERMThird Term
WEEKTOPICSLearning Objectives
1Mmughari ihe elere nillleUmuaka ga-enwe ike;
a. lchctasi ihc ha chcfuru n’ule.
b. Imata ka e si asupe ihc ufodu ha supeteghi n’ule,
c. Imara eme ihe ha emetcghi nke oma file.
2Ejiji ndi IgboUmuaka ga-enwe ike;
a. lji ejiji e ji mara ndi Igbo,
b. Igosiputa mmasi n’iji ejiji ndi a site n’onu ha.
c.Ichooputa ihe di iche n’ejiji ndi Igbo na nke ndi
agburu ozo.
d. Ukwu uru iji ejiji igbo bara .
3Eserese ndi mmadu yi ejiji di iche icheUmuaka ga-enwe ike:
a. see nne nwaanyi yi ejiji ndi Igbo.
b. See nna (nwoke) ejiji umu nwoke n’lgbo.
c Nwee mmasi ise ihe osise
4Oru diiri ndi Gomenti na oha obodoUmuaka ga-enwe ike:
a.lmata oru diiri di gomenti.
b. Matakwa oru diiri oha obodo.
c. Uru obodo ndi mma bara
5Ideputakwu MkpuruedemedeUmuaka ga-enwe ike:
a. ldeputali mkpuruedemede Igbo.
b. Ichoputa ma dekwa mkpuru edemee ndi gbara mkpi.
c. Iji ha mebe ahiriokwu
d. kopi ihe e dere n’ugbooji a letakaadi
6EgwuregwuUmuaka ga-enwe ike:
a.lkwruputa udi egwuregwu di iche iche,
b. Ikowa etu esi egwru egwuregwu ndi ahu
c. Ikwu egwuregwu na-amasi ha.
d. Ikwu uru na oghom di n’egwuregwu.
7Mkpoolu na Ubara (singular and plural)Umuaka ga-enwe ike:
a. Ikowatali ihe bu mkpoolu na ubara
b. Nye omumaau ha.
c. Izata ajuju a juru na ha.
8Ngutaonu na agutaghi onu
(countable and uncountable)
Umuaka ga-enwe Ike:
a. Kowaa ihe bu ngutaonu na ihe bu agutaghi onu.
b. Kpoputa ihe ndi anaghi aguta onu.
c. Kwukwa ndi a na va uta
9AnumanuUmuaka ga-enwe ike:
a,lkpoputagasi aha nau n’ulo,
b, Kpoputa aha anu bi na mmiri nan di bi n’ohia
c. Kwue uru anumanu bara,
10lhe e ji esi OfeUmuaka ga-enwe ike:
a.lkowa ihe bu ofe.
b. Kwue ihe ehi Ofe emet
c. Kwuputa ihe diiche iche e ji esi
d. Kwuputa uru ofe bara,
11Mmughariihe e mere na taam
Umuaka ga-enwe ike:
a. echeta ihe ufodu ha mere na taam gar aga.
b. edetali nsupe 0kwu ufodu ha ha edetaghi nke oma
c. Ichoputa kaha ga-esi ede ihe ufo duha amachaghi ede.
12Ule 

Other Categories

primary-4-scheme-of-work

Primary 4 Scheme of Work

primary-6-scheme-of-work

Primary 6 Scheme of Work

Welcome to Syllabus.ng. We’re on a mission to empower learners of all ages and backgrounds with educational resources they need to succeed academically and professionally

Professional Certification

CIBN Syllabus

CITN Syllabus

CIPM Syllabus

APCON Syllabus

Company

Career

Media Kit

Contact

© 2024 Created with Page 5 Digital
Download Syllabus