Primary 5 Igbo Language Scheme of Work

Download the Lagos State Unified Scheme of Work for Primary 5 Igbo Language to serve as a guide for educators and primary school teachers.

Home » Primary 5 Scheme of Work » Primary 5 Igbo Scheme of Work

About Igbo Language Scheme of Work for Primary 5

Igbo Language for Primary School is designed to expose the pupils to the rich heritage and beauty of the Igbo language. This subject focuses on building a strong foundation in spoken and written Igbo as well as appreciating the culture. 

In this class, the pupils would be taught how to identify and write Igbo numbers, read simple songs, understand the stories taught in class, punctuation marks, and folktales, comprehension from selected text, the pupils should also be able to read passages well in the Igbo language, explain the characteristics of Igbo craft.

All these topics are used to develop the pupils’ communication skills and aid them in understanding the Igbo culture. 

Download Primary 5 Igbo Language Scheme of Work

primary5-igbo-language

Know what’s expected of you as an educator

Download the Lagos State Unified Scheme of Work for Primary 5 Igbo Language

Primary 5 First Term Scheme of Work for Igbo Language

LAGOS STATE GOVERNMENT MINISTRY OF EDUCATION UNIFIED SCHEME OF WORK FOR PRIMARY SCHOOLS
Igbo Scheme of Work for Primary/Basic 5
 CLASSPrimary/Basic 5
 SUBJECTIgbo
 TERMFirst Term
WEEKTOPICSLearning Objectives
1a. mmeghara ihe emere afo gara aga
ma o bu n’ule ochie,
1. Ajuju na ihe amuru tam gara ega
b. Idobe bum buruocha
Umuakwukwo ga-enwe ike;
a, Ghota ufodu ihe ha aghotaghi mgbe elere ule.
b, Chetakwa ihe ha chefuru echefu.
2Onu ogugu 200-250
i. Onu ogugu site na nari
nai abuo na ise asusu.
2, Iji onuogugu mee ahiri
3. Odide onu ogugu

Umuakwukwo ga-enwe ike
1. Iguputa onu ogugu.
2. Iji onu ogugu ndi a suo
3. Ideputa onuogugu
4. Imako onuogugu na
5. Iso mpi
3Abu nkenke
Abu mfe di iche iche
Umuakuukwo ga-enwe ike;
1. Iguputa abu akuziri nke oma.
2. Izipute nghota, mmasi na obiuto di n’abu.
Ibu abu nisi ma o bu nke onwe ha.
3. Ikowa echiche di n’abu
4Aghotaazaa (Iji nkenke akuko ndi a
hotara kuzie aghotaazaa)
1. Ogugu.
2. Nkmva lheo uru
3. Nkowa okwu ndi siri ike ndia uru.
Umuakwukwo ga-enmwe ike;
1. Igu igbo nkeoma
2. Ikowa ihe a koro Mme akuko ahu.
3. Iza ajuju so ihe ha gunl
5Idobe gburu gburu ocha
1.Uzo nlekota gburugburu dika: iza,
ihe, ikpofu ahihia ebe o “esiri, inyu
mamiri na nsi ebe ha kwesiri
2. Uru nlekota gburugburu beta.
Umuakwukwo ga-enwe ike
1. uzo ilekota gburugburu.
2. ikwuu uru o bara ilekota gburugburu.
6A Akara edemede
1. Akara edemede di iche iche Rikorn,
kpom kpom.
2. Ntinye akara edemede di iche iche.
B. Ornugwo
1. Nkowa omugwuo.
2. Ngwa eji ele omugwuo.
3. Onye na-ano omugwu na onye
n’ele ornugwo.
4. the ana-enye onye biara ile ornuguuo,
Umuakwkwo ga-enwe ike;
1. Ikwu akara edemede e nwegara.
2. Itinyej akara edemede ndi a ebe kwesiri ekwesi,
3. Ichoputa na iziputa akara edemedß di iche iche

Nahiriolwu.
Umuaka ga-enwe ike;
1, Ikowa ihe bu omugwo.
2. Ha ga-akpoputali ihe ise eji ele omugwuo.
3. Deputa ihe ana-enye onye biara ile omugwuo.
7MID TERM TEST/BREAK
8Edemede nduzi
1. ,Nkowa ihe bu edemede.
2. Njirimara edemede dika isiokwu,
mmalite, mmechi
3, Ntuta aro he onyenkuzi ga-ede
n’uugboojii.
4, Ndetu he e dere,
5. Odide edemede nke ha.
Umuakwukwo ga-enwe ike:
1. Ikowa ihe bu edemede.
2. Ikwu njirimara edemede.
3. ltuta aro ihe a ga-ede.
4. Idetu ihe edere.
5. Ide edemede nke ha.
9A Akuko Ifo
(akuko ok na akuzi ezi omume).
1. Akuko ifo di iche iche dika nke Okike
na nke naakuzi ezi omume.
2 Ntule agwa.
3. he mmuta
B. Ndntobia na ahuke.
1. Mgbanwe Nahu ndi ntorobia.
2. ufodu na-emetuta ha dike a-ne ndi a
na-ebute site na mmeko nuoke na Nan
dika HlV/AlDS.
Umuakwukwo ga-enwe ike:
1. Iko na igu akuko ifo.
2 Iziputa mmasi, nghota, obiuto na ezigbo agwa.
3. ltule agwa di n’akuko.
4. Ikwu ihe mmuta si n’akuko ifo

Umuakmukvo ga-enwe ike;
1. Ghota rngbanwe ndintorobia na-enue,
2. Kpoputa aha oria ise na-aia umu ntorobia.
10Mmughari ihe e mere na taam 
11Ule 
12Ule na mmechi 

Primary 5 Second Term Scheme of Work for Igbo Language

   
 ClassPrimary/Basic 5
 SUBJECTIgbo
 TERMsecond Term
WEEKTOPICSLearning Objectives
1Mmeghari ihe e mere n’ute tam gara
aga na idobe gburugburu ocha
1. Ajuju na ihe amunu na tam gara aga
na ihe elere n’ule
Umuaka ga-enwe ike;
1. Izatali 0 buladi ajuju ise a juru n’ule,
2. Cheta ufodu ihe ha chefuru mgbe e te re ule.
2Onuogugu (251-350)
1. Onuogugu site na nari abuo na rue
nati ato na iri ise.
2. Ij onuogugu mae ahiriohu.
3. Odide onuogugu
3. Ideputa onuogugu.
4. Iso mpi.
Umuakwkwo ga-enwe ike•,
1. Iguputa onuogugu.
2. Iji onuogugu ndi a suo
3Ikowaputa odidi mmadu.
1. Nkowa odidi madu (ocha) ogologo,
ibu dzg.
2. Ntule na ntunyere odidi mmadu di
iche iche.
Umuakwukwo ga-enwe ike;
1. Ikowutali odidi mmadu.
2. ltule na unyere odidi mmadu di iche iche.
4Uru na oghom di na- edobeghi
gburugburu ocha.
i. Uru idobe gburugburu Ocha bara
(nlekota gburugburu)
2. Oghom di naelekotagtü gburuguru
ocha
Umuakmlkwo gaænwe ike;
1. Kwe uru ano idobe gburugburu ocha bara.
2 Deputa oghom abuo edebeghi gbutugburu
ocha bara.
5Ejije nkenke(Izu ahia na iru oro ubi)
1. Nkowa ejije.
2. Nkcwa he bu ahia na oru ubi.
3. Iji ahia na oru ubi mee ejije.
Umuakwukwo gaænwe ike;
1. Kowaa ihe bu ejije.
2, Mee ihe ngosi üu ahia na
3. Ha mmasi n’a I mee ejije
6A. Edemede onyenkuzi hoputara.
1. Nkowa ihe bu
2. Njirimara edemede dika isokwu,
mmalite dzg.
3. Ndetu ihe e dere.
4. Odide edemede nke


B. Akuko ifo (Uru na oghorn din a ya.
1. Ntu agwa d n’ifo ahu.
2.Uru din a akuko ifo.
3. Oghom din a ya.
4. lhe rmnuta.
Umuakwukwo ga-enwe ike;
1. Ikowa ihe bu edemede.
2. Ituta aro ihe a ga-eme
3. Idetu ihe edere.
4. Ide edemede nke ha,Umuakwukwo ga-enwe ike;
1. ltule agwa di niakuko ifo ahu
2. Ikwu uru ato akuko ifo
3. Ikwu ihe mmuta si n’akuko.
7MID TERM TEST/BREAK
8Aghotaazaa nke si n’akwuh/’0 a hotara.
1. Ogugu.
2. Nkowa ihe a guru.
3. Nkowa ndi siri ike n’ihe ndi a guru.
Umuakwukwo ga-enwe ike;
1. Igu ihe ogugu ubochi nke oma.
2. Ikowa ihe a koro n’ima akuko ahu.
3. Iza ajuju so n’ihe ha guru.
9Omugwo (Igu nwa at’* na izu ahia nwa.
1. AM Igbo idle iche &lka chinemere,
chisom, koosi, chukwuma.
2. Mgbe ana-agu
3. Etu esi agu nwa aha.
4. Mputara aha Ifodu na m aha di.
Umuakwukuo ga-enwe ike;
1. Ikpo* aha igbo di iche idle.
2. lkwu mgbe na-etu esi agu aha.
3. lkwu aha ufodu na mioa ha di.
10Abu (iku nwa na abu agha)
1. Abu nwa di iche iche.
2. Abu agha di iche iche
Umuakwukwo ga-enwe ike;
1. Iguputa abu ndi a nke oma.
2. Iziputa nghota, mmasi na obiuto di n’abu.
3. Ibu abu Nonwe ha.
4. Ikowa eåche di n’abu
11Mmughari ihe emere na tam 
12Ule 

Primary 5 Third Term Scheme of Work for Igbo Language

   
 CLASSPrimary/Basic 5
 SUBJECTIgbo
 TERMThird Term
WEEKTOPICSLearning Objectives
1Mmughari ihe e mere tam garaga na
idobe gurugu ocha
a. ajuju na ihe amunu taam gara aga
Umuaka ga-enwe ike;
1. Ghota ufodu ihe ha aghotagi mgbe elere n’ule
2. Cheta ule ufodu ha chefuru mbe ahu elere ule
2Mmughari akara edemede
1. Mpopota akara edemede
2. Nchoputa na nziputa akara edemede
3. Ntinye akara edemede n’ebe kwesiri
ekwesi
Umuaka ga-enwe ike;
1. Ikwuputa akara edemede di iche n’ime edemede
2. Itinyetali akara edemede n’ebe kwesiri edemede
3Nkeji asusu (mkpoaha na mochiaha)
a. Nkowa nkeji asusu
b. (i) Omumaatu mpkoaha
(ii) Omumaatu nnochiaha
c. iji mmpoaha na nnochiaha mmee
ahiriokwu
Umuaka ga-enwe ike;
1. Ikowa ihe bu nkejiasusu
2. Npokuta nkeji asusu di iche iche
3. Ije mpoaha na nnochiaha mee ahiriokwu mfe
4. Igosiputa mpoaha na nnochiaha na ahiriokwu
4Ezinaulo
a. Nkowa ezinaulo
b. ndi ana-ahu n’zinaolu
c. udi ezinaulo di iche iche
Umuaka ga-enwe ike;
1. Kowaputa ihe bu ezinaolu
2. Ikwu ndi ana-ahu n’zinaolu
3. Deputa udi ezina ulo nwere
4. Kpoo oruu onye
5. uru ezinaolu bara
5Njirimara ndi igbo(aka oru)
1. Nkowa ihe bu njirimara
2. Nkpoputa njirimara ndi igbo
3. Nkowa ihe bu akaoru na udi akaoru
e nwegara
4. Uru akaoru bere
Umuaka ga-enwe ike;
1. Ikwu ihe bu akaoru
2. Ikwu udi akaoru e nwegara
3. Ipokuta uru ise akaoru bara
4. Deputa kwa njirimara ndi igbo ise ha mara
6Onuogugu (351-400)
1. Onuogugu site na nari abuo na rue
nati ato na iri ise.
2. Ij onuogugu mae ahiriohu.
3. Odide onuogugu

B. idezu akuko
i. Nhazi edemede dika malite ahu na
mmechi
ii. Ndezu akuko a koforo akofo
Umuaka ga-enwe ike;
1. Iguputa onuogugu.
2. Iji onuogugu ndi a mee ahirisiokwu
3. Ide ha
Umuaka ga-enwe ike;
1. Ikpoputa ihe ndi a na-ahu n’edemede dika
isiokwu , mmalite ahu na mmechi, edemede
2. Idechaapu akuko a koforo site n’chemi echeiche
7MID TERM
8Tensi Igbo (ndinuhi, ndinazu, ndiugbua
a. Kowa ihe bu ndinuhi, ndinazu,
ndiugbua
b. iji ha eme ahiriokwu mfe
Umuaka ga-enwe ike;
1. Kowa ihe ha mara ihe ndinuhi, ndinazu,
ndiugbua
2. Ha ga eji tensi ndi eme ahirimfe
3. Ha ga-achoputa mgbe ejiri tensi o bula
9Ejlje edeputara edeputa
1. Ejije nkenke e deputara e deputa.
2. lhe mmuta di n’ejije.
Umuaka ga-enwe ike;
1. Igu ejije e deputara.
2 Iso mee ejije ahu.
3. Ikowa mmuta di n’ejije ahu.
10Okmu ntuhil okw.ntabire.
1. Okun ntuhi di iche.
2. lhe ok-wu ntuti putara.
Okmu ntuhil okw.ntabire.
1. Okun ntuhi di iche.
2. lhe ok-wu ntuti putara.
11Mmughari he e mere na tam. 
12-13Ule/Mmechi 

Professional Certification

CIBN Syllabus

CITN Syllabus

APCON Syllabus

Company

Career

Media Kit

SyllabusNG

© 2024 Created with Page 5 Digital
Download Syllabus