Primary 4 Igbo Language Scheme of Work

Download the Unified Basic 4 Scheme of Work for Igbo Language, to serve as a guide for educators and primary school teachers

Home » Primary 4 Scheme of Work » Primary 4 Igbo Language Scheme of Work

About Igbo Language Scheme of Work for Primary 4

The Igbo language is a subject that is taught in schools to build the pupils’ cultural and communicative knowledge in the Igbo language. With the aid of their educator, the pupils will be able to communicate in Igbo to a great extent. They will be taught how to read and write and they will also be exposed to Igbo arts,culture and tradition.

In this class, the pupils would be taught Igbo greetings, numbers, good and bad behaviors, simple writing, simple crafts. They will learn how to count and write numbers in Igbo language, simple craft etc. 

The educators should make sure that all this is taught to the pupils using the Igbo language, for them to easily assimilate what is being taught. And the pupils should be encouraged to do the same. 

Download Primary 4 Igbo Scheme of Work

primary4-igbo

Know what’s expected of you as an educator

Download the Lagos State Unified Scheme of Work for Primary 4 Igbo

Primary 4 First Term Scheme of Work for Igbo Language

LAGOS STATE GOVERNMENT MINISTRY OF EDUCATION UNIFIED SCHEMES
OF WORK FOR PRIMARY SCHOOLS
Igbo Scheme of Work for Primary/Basic 4
 CLASSPrimary/Basic 4
 SUBJECTIgbo
 TERMFirst Term
WEEKTOPICSLearning Objectives
1A. Mmughari ihe ule ochie
-mmgharo ihe elere n’ule.
-oru nka di iche iche.
-Ihe e sere ese
-lhe akpuru akpu
-Ihe akpara akpa dzg

B. Ekwumekwu
-Nkowa odide ihe di iche iche
Umuakwukw ga-enwe ike:
a. Zatatie ajuju olee ab ha lere n’ule.
b. Ha ga-eakwutalioru nka abuodi iche.
c. See out ihe akpara akpa dika nkata.
2Njirimara ndi Igbo
-Nkowa ihe bu asusu.
– Ejiji, akaoru, ekele
-Egbugbu, Nri, Igba mbo
Umuakwulcwo ga – enwe ike:
a. Ikowaputa ihe ndi e ji amata ndi igbo n’uzo di
iche iche.
b. Ikwu o buladi akaoru ndi igbo abuo mao bu ato.
3Ekele ndi Igbo
-Ekele oge ti iche iche.
-mgbe mmau naaru oru.
– mmadu mere gi ihoma.
– Ekele onye noo na nso bu.
Umuakwukwo gænwe ike:
a. Ikele ekele di iche iche.
b. Ikwu oge eji ekele.
c. Igosiputa etu e si ekele ha.
4Onu ogugu (1-50)
-Onu ogugu site n’otu ru n iri
ise go
– odide onuogugu
– Ngutatali onu ogugu
Nwakwukwo gænwe ike:
a. Isetali ihe onu nionu ogugu olee a gwara ha see
b. Ha ga-enwe ike idetali onu ogugu ndi a.
c, Ha ga-agutali onu ogugu site n’otu rue na iri ise.
5Agwa oma na agwa ojoo
-Agwa oma dika eziokwu,
isopuru okenye, ije ozi.
– Agwa cjoo dika izu Ohi,
asoghi anya, itoro mmadu.
– Uru agwa oma bara,
– Ahuhu na- eso agwa ojo
Umuakwukwo ga-enwe ike:
a, Ikpoputa ihe bu ihe oma na ihe ojoo dala igbo.
b. Ikpa ezigbo agwa.
c, Ikwu uru ato agwa oma bara
d. Ikpoputa ahuhu agwa ojoo ato.
6Ogugu na Aghotaaza di mfe
-ogugu ederede
-mponuokwu tara akwu
-ntughari uche ihe a ghuru
-igba mbo zaa ajuju sitere
n’ederede a guru

b. Ilu di mfe
-ilu di mfe
-Nkowa ilu
-ihe nmuta di n’ilu
Umuakwukwo ga-enwe ike:
a Igu ederede di mfe.
b. Ichoputa mkpuruokwu tara akpu,
c, ikowa ha site Niji okowa okwu igbo,
d. Iza ajuju sitere n’ederede ha guru.

Umuakwukwo ga-enwe ike:
a. ltu ilu di mfe
b. Ikowa ilu di mfe c, Ikwu ihe mmuta di n’ilu,
7TEST/OPEN DAY/ MID TERM BREAK
8Edemede mfe
1. Njirimara nkebi edemede
dika ikvu out isiokwu.
2. Edemede out nkebi ahazin
ahazi.
Umuakwukwo ga-enwe ike:
a. Ikparita uka.
b. Ituta aro ‘he onyenkuzi gaede n’ugbooji.
C. Igughari ihe onyenkuzi dere n’ugbooji.
d. Idetu ihe e dere n’akwukwo ha.
e. Ide edemede nke ha.
9Ahirimfe lhe bu ahirimfe
(nkowa).
-Ime ahirimfe di iche iche
Umuakwukwo ga-enwe ike:
a. ikowa ihe bu ahirimfe.
b. Imebe ahirimfe di iche iche.
c. Iputali ahirimfe.
10Mmghari lhe a mutu na taam. 
11Ule
12Ube re mmechi

Primary 4 Second Term Scheme of Work for Igbo Language

   
 CLASSPrimary/Basic 4
 SUBJECTIgbo
 TERMSecond Term
WEEKTOPICSLearning Objectives
1a. Mmghari ihe e Jere taam gara
aga.
b. Nplimara
(ndi Igbo na ejiji ndi Igbo)

1. Aha nri ndi Igbidi iche iche
2. Ebe a na-eri ha
3. Udi ni na-amasi ha.
4. ejiji ndi Igbo nicge a nke Odi
nwnyi, ntonbia, umuaka, eze,
ndi etchichi dgz
Umuakwukwo ga-enwe ike:
a. Ikpoputa aha nri di iche
b. Ikotali ebe a naori nri di iche icho.
c. Ikwu udi mi ndi Igbo di iche iche,
d. Idetu ejiji Igbo di iche iche.
2Agwugwa – gwam gwam gwam
-Gwam gwam gwam di che iche
Umuakmukwo ga.enwe ike
a. Ijuputa ma zaa g.varn gwam guarn.
b. Iziputa nghota agwugwa.
c. Igoziputä obiuto na mmasi di ni u na iza ha,
3onu ogugu (51.100)
– ogugu site iri ise rue ctu nari.
– odike onuogugu
-nputali onuogugu
Umuakwulavo ga-enwe ike :
a. Ha ga-enwe ike idetali onuogugu ndi a.
b. Ha ga-aqutali onuogugu site na iri ise rue ow nari,
4Igu ubochi
-ubochidi azuuka
-ihe na eme n’bochi nali ahu
– izu ndi igbo
Umuakwukwo ga.enwe ike :
a. Iguputa ubochi di n’izuuka
b. Ikwu ihe ha na-eme ubochi di iche iche.
5Abu na uri
-abu egwu’uri di iche
-abu ngugu nwa
-uri oro
– nlegwu a na-agba n’ogbo
Ikoweputa lhe
Umuakvwkwo ga-enwe ke
a, Igu abu ma o bu uri (egwu) ölmfe.
b. Iku egvaJ site Niji ngwa
c. Ikwu uru abu/urifegwu bara
6a. ikowaputa ihe eserese na ihe
akpuru akpu
– nkowa odide ihe di
-iche iche ohu nka di
-iche iche dika eserese
– ihe akwuru akpu, ihe aturu atu
ihe ikpara akpa

b. Ejijee di nkenke
-ejije banyere
-inu onu ubi
-ikwu okwu na tele fonu
-ime omume injeta omu
Umuakwkwo ga-enwe ike:
a. Ikowatali ihe,
b. Ikwu lite n’uzo di were were odde ihe ha na-ahu
anya, nuru n anti.
c. Nkowa ndiiche din a ihe a huru n’anya na ihe
anuru na nti.


Umuakwukwo ga.enwe ike:
a Isutali asusu e ji azu ahim aru oru ubi, ckwu okwu
na na-eme emume ncheta ornumu mmadu.
b. Ime wnume a rume n’tzu aha. ncheta omumu na
Ikwu na telefonu,
7TEST/ OPEN DAY/ MID-TERM BREAK
8Ogugu na aghotaaza n’akwukwo
a hotara
1. Ogugu edere
2. Mkouruokwu ndi tara akpu.
3. Ntughari uche ihe a guru,
4. Igba mbo zaa ajuju sitere
n’ederede a guru.
Umuakwukwo ga-enwe ike:
a. Igutali ederede a hotara.
b. Ichoputa mkpuruokbu di tara akpu.
c. Ntughari uche n’ihe a guru.
d. Iza ajuju sitere n’ederede ha guru.
9Onuogugu 101-200
-Onu ogugu site out nari na out
rue nari abuo
-odide onuogugu
-N utali onu
Unuakwukwo ga-enwe ike:
a. Ha ga-enwe idetali onu ogugu ndi a
B. Ha ga.agutali onuogugu nke a, a kuziri ha.
10Edemede (Leta)
Edemede leta (nkowa ya)
– lhe di mkpa mgbe
– ede leta
– Udi leta.
Umuaka ga-enwe ike:
a. Kowaa usoro esi ede leta.
b. Ikwu ihe di mkpa mgbe ana- ede leta.
c. Ikwu udi leta e nwere.
11Mmughari ihe a muru na tam 
12-13Ule

Primary 4 Third Term Scheme of Work for Igbo Language

   
 CLASSPrimary/Basic 4
 SUBJECTIgbo
 TERMThird Term
WEEKTOPICSLearning Objectives
1Mmeghari ihe e ‘ere n’ule
Mkpochasi uloakwukwo na
mmghari ihe elere n’ule
Umuakwukwo ga-enwe ike
a. Ichetasi ihe ha chefuru n’ule bi Ima asupe
b. ihe ufodu ha asupeghi nke ona.
c. I mara eme ihe ha memtaghi nke oma mgbe o
lere ule
2Njirimara ndi Igbo (‘kaoru)
– Ihe bu akaoru
– Udi akaoru di iche iche
– Udi ikeoru ndi Igbo
– UN ekaoru na ndu ndi lobo.
Umuakwukwo ga-enwe ike :
a. Ikwu ihe bu akaoru.
b, Ikmu udi akaoru ndi Igbo na-oru
c. Ikowa uru akaoru bara
3Anumanu na uzu ha
-Anu bi n’ulo
-Anu bi niohia
-Anu be na mmiri
-Uzu anu ufodu ga
-Uru anumanu bara
UmuakMJkwo ga-enwe ike :
a. Kpoputa aha anu bi n’ulo na anu bi n’ohia
b. Deputa anu ndi bi na mmiri.
c. Mmee etu ha si eme uzu.
d. Dee um abuo anumanu bara.
4Izu na ire ahia
1. Mkpafitauka metutara ezuzu
na orire ahia
2. lhe ndi a na-ahugasi Nodu
ahia.
3. Ikwu ugwo ihe ha zuru.
4. Uzo mgbochi onye na-azu ahia.
Umuaka ga-enwe ike:
a. ili ziputa onodu iw na ire ahia.
b, Ikuu ihe ha na-ahu n’odu ahia.
c Ikwe onu ahia, ikmu ugwo ihe ha zuu
d. Imu uzo mgboohi mmegbu onye na-azu ahia.
5Edemede (onwen nnem, enyi m)
– Ikwu makä out isiokwu
– Nkowa isiokwu.
– nkebi na nhazi edemede Zhu.
– Ime umuaka nwee mmasi
idée edemede.
Umuakvmkwo gæenwe ike:
a. Mara usoro nag a-esi ede edemede.
b. Ha ga-enwe mmasi ide edemede.
c, Mara uru edemede bara
6A. Ntughari okwu na ahiriokwu
-itughari mkpuruokwu.
-itughari ahiri okwu mfg.

B. Nsupe (dictation)
-ihu metutata nsupe dika
nnukwu
-nporuokwu ndi Obere na ndi
nnukwu
-isu npe isope
-nsupe. okwu.
Umuaka ga-enwe ike :
a, tughari mkpuruokwu ufodu.
b. Tugharikwa ahiriokwu di mfe.

Umuakwukwo ga-enwe ike :
a Iji abichhdi mebe owku.
b. Isuper inkepuruokwu n’uzo dabara adaba.
c, Idetu okwu ndi akporo ha
7TEST/ OPEN DAY/.MID TERM
8Nkejiasusu
– Nkowa ihe bu nkejiasusu.
– Udi nkejiasusu e ara.
Umuakwukwo ga-enwe ike:
a. Kowaa ihe bu nkejiasusu
b. Kpoputa nkejiasusu di cihe iche.
c, Igosi asusu o bula n’ahiriokmru.
9Ogugu na aghotaaza
Ogugu ederede.
– Mkpuruohvu ndi tara akpu.
Ntughad n’ihe agru.
-Igba mbo zaa ajuju sitere
n’ederedea UN.
Umuakwukwo ga-enwe ike•
a. Igu edered di mfe.
b. Ichoputa mkpuruokwu tara akpu.
c. Iza sitere n’ederede ha guru.
10Oru “na” na-EU N ahiriowa
– Na dika njlko
– Na dika mbuuzo.
Umuakwukwo ga-enwe ike :
a. iji ‘na’ mee ahiriokwu di iche iche
b. ichoputa ‘na” na ahiriokwu.
11-12Ule

Download Primary 4 Igbo Scheme of Work

primary4-igbo

Know what’s expected of you as an educator

Download the Lagos State Unified Scheme of Work for Primary 4 Igbo

Professional Certification

CIBN Syllabus

CITN Syllabus

APCON Syllabus

Company

Career

Media Kit

SyllabusNG

© 2024 Created with Page 5 Digital
Download Syllabus